Investície 29.07.2019 Čítanie na

Oplatí sa investovať do podielových fondov alebo ETF?

Investície 29.07.2019 Čítanie na

Porovnávaním poplatkov a likvidity zistíte, či sa vám viac oplatí investovať do podielových alebo ETF fondov.

vary zo zlata

Ako fungujú podielové a ETF fondy?

Podielové fondy sú formou kolektívneho investovania. Ich fungovanie spočíva v tom, že fond za získané financie od klientov nakúpi cenné papiere s cieľom zabezpečiť podielnikom výnos. Každý z podielnikov obdrží podielový list, v ktorom sa uvádza, koľko podielov fondu osoba vlastní a na akú časť výnosu má právo. 

Investovanie v podielových fondoch sa uskutočňuje prostredníctvom správcovských spoločností, ktoré sa starajú o majetok investora a rozhodujú o tom, ktoré aktíva sa budú nakupovať.

Na to, aby bolo riziko straty čo najmenšie, slúži diverzifikácia aktív. To znamená, že fond nezdružuje len dlhopisy alebo akcie jednej firmy, ale zastúpených je ich niekoľko. Pri poklese hodnoty akcií alebo dokonca pri skrachovaní firmy je tak podielnik chránený pred dramatickou stratou.

Podobne ako podielové fondy, aj ETF fondy združujú celé spektrum aktív. No na rozdiel od podielových fondov, s ktorými sa obchoduje na finančných trhoch, sú ETF fondy obchodované na burze. To však nie je jediný rozdiel medzi týmito dvomi investičnými nástrojmi.

Okrem priestoru obchodovania je jednou zo základných odlišností aj čas. Kým podielové fondy prepočítavajú cenu raz za deň, s ETF fondami môžete manipulovať kedykoľvek. Výhodou vysokej likvidity je, že ak spozorujete rast alebo pokles hodnoty aktív, môžete sa týmto zmenám okamžite prispôsobiť.

Podielové fondy a ETF majú však aj niekoľko spoločných čŕt. Tak ako sme spomínali, aj podielové, aj ETF fondy sa skladajú zo širokého portfólia aktív, čím sa eliminuje vysoká strata podielnika. Rovnako je ich spoločným znakom porovnávanie sa sa trhom, teda kopírovanie trhových indexov (indexové fondy). Takéto fondy sú vhodnou voľbou pri dlhodobom investovaní, čo súvisí aj s vyššou pravdepodobnosťou výnosov. 

Na druhej strane však treba uviesť, že veľká časť indexových podielových fondov nedosahuje ani výkonnosť indexu, s ktorým sa porovnáva. Naproti tomu ETF fondy kopírujú index takmer na 100 % a dosahujú aspoň jeho výkonnosť. 

Porovnanie výhodnosti

Popri tom, ako budete podielové fondy porovnávať s ETF, je dôležité okrem podobností a rozdielov zohľadniť hlavne ich výhodnosť.

Zrejme najväčšou nevýhodou podielových fondov v porovnaní s ETF je, že sa s nimi spájajú vyššie poplatky. A to napríklad vstupné a výstupné poplatky, ktoré závisia od výšky vkladov.

Okrem toho budete mesačne platiť aj takzvaný priebežný poplatok (management fee), ktorého výška sa odvíja od toho, aký fond a správcovskú spoločnosť si zvolíte (výška management fee je zväčša 1 – 3 %).

pan drzi v dlaniach bankovky
Vo výsledku teda môžete na poplatkoch minúť toľko prostriedkov, že výnos nepokryje ani infláciu alebo budete dokonca v strate. V niektorých prípadoch musíte pri podielových fondoch rátať aj s transakčnými poplatkami – tie si správcovské spoločnosti účtujú pri presune prostriedkov medzi fondami.

Naproti tomu ETF fondy, ktoré kopírujú trhové indexy (pasívne spravovanie), si nevyžadujú toľko personálneho a technického zabezpečenia, čo sa odráža na minimálnych správnych poplatkoch. Management fee je teda výrazne nižšie. Výhodou ETF fondov je tiež to, že sú oslobodené od dane a nemajú žiadne vstupné ani výstupné poplatky.

V porovnaní s podielovými fondami považujeme za veľkú výhodu ETF fondov, že žiadosť o ich predaj je prostredníctvom brokera alebo sprostredkovateľa spracovaná veľmi rýchlo. Vlastník podielu ho môže predať ihneď, aj keď ešte nemá peniaze na účte.